Choď na obsah Choď na menu

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ:

Michal Šimko - Ghost riders 

Donská 6

04012 Košice

Slovenská republika

IČO: 43483216

DIČ: 1077228724

Tel.:0948 030 264

E-mail: mimiopatka@gmail.com

 

Kupujúci urobením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa eshopu) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy.

Ak nie je medzi účastníkmi vyhotovená trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikáciu zákazníka na objednávkovom formulári.

 

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

  • bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
  • vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
  • vybavené slovenskými návodmi k obsluhe a záručnými listami

 

Objednaný tovar, uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Na základe objednávky bude kupujúcemu e-mailom odoslaná výzva k platbe.

Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výšky ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod..), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

Stornovať objednávku tovaru je možné do 2 hodín po jej odoslaní a to e-mailom na adresu: mimiopatka@gmail.com.

Na tovar v akcii sa už nevzťahuje žiadna ďalšia zľava a cena za tovar je v čase objednania konečná.

 

Cena a platenie

Uvedené ceny sú platné v momente objednania a sú uvedené vrátane DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a balné. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícké právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

V prípade platby prevodom je kúpna cena považovaná za zaplatenú v momente pripísania na bežný účet predávajúceho.

Bankové spojenie pre platby v eurách: SK6956000000008186616001. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

 

Dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje expedovať riadne objednaný tovar do 10 pracovných dní od dátumu objednávky. Pri platbe prevodom na účet, až po pripísaní dohodnutej sumy na účet predávajúceho.

Dodacia lehota môže byť predĺžená, keďže ide o ručnú výrobu a nie všetok tovar je ihneď skladom. V tom prípade bude kupujúcemu táto skutočnosť čo najskôr oznámená a dohodneme sa na ďalšom postupe. 

 

Dopravné podmienky, poštovné

Sviečky posielame Slovenskou poštou podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty. Alebo po predošlej dohode telefonicky, či emailom je možný osobný odber zadarmo na dohodnutom mieste.

Pri objednávke uveďte do poznámky zvolenú možnosť dopravy.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, zkontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť prepravcovi. Faktúra je súčasťou balíka.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade s ustanoveniami zákona č. 367/2000 Sb. zo dňa 14.9.2000 má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14tich dní od prevzatia tovaru.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote a budete požadovať späť kúpnu cenu v plnej výške, je treba dodržať nasledujúce podmienky:

  • informovať predom predávajúceho písomne alebo e-mailom
  • vrátenie tovaru musí byť späť predávajúcemu odoslané poisteným balíkom na náklady kupujúceho. Nesmie sa jednať o dobierku, v tomto prípade nebude balík prevzatý
  • tovar nesmie javiť známky použitia alebo poškodenia, musí obsahovať všetky originálne visačky a byť zabalený v originálnom obale. Musí byť zaslaný na adresu predávajúceho vrátane faktúry

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám budú peniaze za vrátený tovar zaslané prevodom na Váš účet (uveďte pri oznámení predávajúcemu o odstúpení od zmluvy) a to najneskôr do 5tich pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodává alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúcí zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

 

Záruka

Záručná doba začína dňom predania tovaru kupujúcemu a jej dĺžka je 24 mesiacov. Predávajúci poskytuje záruku na akosť a úplnosť dodávky.

Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne (napr. Emailom) a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Reklamácia musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v ceníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade prekázateľne dohodnuté inak.

 

Platné od 01.08.2019